پشت مقوا سیل القایی پت
مقوا سیل پت

مقوا سيل پت

مقوا سیل پت یا در واقع همان واشر سيل القایی پشت مقوایی پت برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف پت (PET) شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد. این نوع واشر سیل القایی را مقوا سیل یا سیل القایی مقوا دار پت (مقوا سیل پت) نیز می نامند.

اطلاعات بیشتر
پشت مقوا سیل القایی پلی اتیلن
سیل القایی پلی اتیلن

مقوا سیل پلی اتیلن

مقوا سیل پلی اتیلن یا در واقع همان واشر سيل القایی پشت مقوایی پلی اتیلن برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف پلی اتیلن (PE) شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد. این نوع واشر سیل القایی را مقوا سیل یا سیل القایی مقوا دار پلی اتیلن (مقوا سیل پلی اتیلن) نیز می نامند.

اطلاعات بیشتر
سیل القایی شیشه پشت مقوا
سیل القایی شیشه پشت مقوا

مقوا سیل شیشه

مقوا سیل شیشه یا در واقع همان واشر سيل القایی پشت مقوایی شیشه برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف شیشه (PE) شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد. این نوع واشر سیل القایی را مقوا سیل یا سیل القایی مقوا دار شیشه (مقوا سیل شیشه) نیز می نامند.

اطلاعات بیشتر
مقوا سیل