پشت مقوا سیل القایی پت
پشت مقوا سیل القایی پت

مقوا سیل

مقوا سیل یا در واقع همان واشر سيل القایی پشت مقوایی برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد. این نوع واشر سیل القایی را مقوا سیل یا سیل القایی مقوا دار (مقوا سیل ) نیز می نامند.

اطلاعات بیشتر
پشت فوم سیل القایی پت
پشت فوم سیل القایی پت

فوم سیل

فوم سیل یا در واقع همان واشر سيل القایی پشت فومی برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد. این نوع واشر سیل القایی را فوم سیل یا سیل القایی فوم دار (فوم سیل ) نیز می نامند.

اطلاعات بیشتر
سیل القایی شیشه پشت مقوا
سیل القایی شیشه پشت مقوا

آلومینویم سیل

آلمینیوم سیل مقوادار یا در واقع همان واشر سيل القایی پشت مقوایی پرای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد. این نوع واشر سیل القایی را مقوا سیل یا سیل القایی مقوا دار (آلمینیوم سیل) نیز می نامند.

اطلاعات بیشتر
سایر