پشت مقوا سیل القایی پت
پشت مقوا سیل القایی پت

آلمینیوم سیل پت

آلمینیوم سیل پت مقوادار یا در واقع همان واشر سيل القایی پشت مقوایی پت برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف پت (PET) شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد. این نوع واشر سیل القایی را مقوا سیل یا سیل القایی مقوا دار پت (آلمینیوم سیل پت) نیز می نامند.

اطلاعات بیشتر
پشت مقوا سیل القایی پلی اتیلن
پشت مقوا سیل القایی پلی اتیلن

آلومینیوم سیل پلی اتیلن

آلمینیوم سیل پلی اتیلن مقوادار یا در واقع همان واشر سيل القایی پشت مقوایی پلی اتیلنبرای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف پلی اتیلن (PE) شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد. این نوع واشر سیل القایی را مقوا سیل یا سیل القایی مقوا دار پلی اتیلن (آلمینیوم سیل پلی اتیلن) نیز می نامند.

اطلاعات بیشتر
سیل القایی شیشه پشت مقوا
سیل القایی شیشه پشت مقوا

آلومینیوم سیل شیشه

آلمینیوم سیل شیشه مقوادار یا در واقع همان واشر سيل القایی پشت مقوایی شیشه برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف شیشه ای شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد. این نوع واشر سیل القایی را مقوا سیل یا سیل القایی مقوا دار شیشه (آلمینیوم سیل شیشه) نیز می نامند.

اطلاعات بیشتر
آلومینویم سیل